Projektbeskrivelse

Forsknings- og innovationsprojekt

 

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen

 

TELEKAT - projektet

 

Målgruppen for dette forsøg er borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse i gruppe 3 og 4. Forsøget går ud på forebygge genindlæggelser af borgere med KOL ved at fremme hjælp til selvhjælp til rehabilitering i eget hjem. Rehabiliteringen skal ske ved at tilbyde borgere med KOL og deres pårørende at bruge telehomecare teknologi. Ved telehomecare forstås pleje- og behandling mellem borgerens hjem og sundhedsprofessionelle ved støtte af kommunikations- og informationsteknologi. I forsøget vil borgere med KOL konkret få opsat en boks (telehealthmonitor) i deres hjem. Boksen kan trådløst opsamle og videresende værdier om borgerens blodtryk, puls, vægt, iltmætning, m.v. via telefonnettet til sundhedspersonalet. Herved får sundhedspersonalet mulighed for at følge borgerens sygdomsforløb og træningsindsats, og vejlede i forhold hertil.

Formål med forsøget er ved brug af telehomecare teknologi i borgerens hjem:

  • At forebygge genindlæggelser af borgere med KOL ved at fremme rehabilitering i eget hjem.
  • At kortlægge hvilke ønsker og behov borgere med KOL og deres pårørende har for at følge træningsindsats og sygdomsforløb.
  • At udvikle og afprøve nye metoder og teknologier til, hvordan borgere med KOL kan ?holde øje? med egen træningsindsats og sygdom.
  • At udvikle og afprøve nye forebyggende pleje- og behandlingsformer for borgere med KOL i samarbejde med sundhedsvæsenets parter.
  • At undersøge hvilke oplevelser, holdninger og erfaringer borgere med KOL og deres pårørende har ved brug af telehomecare i dagliglivet.
  • At udforske handlings- og forandringskraften ved brugerdreven innovation i et sundhedsfagligt netværk over tid.
  • At undersøge økonomiske aspekter ved brug af telehomecare teknologier til borgere med KOL.

Idag tilbydes borgere med KOL rehabilitering, når de kliniske symptomer begrænser deres funktionsniveau og livskvalitet. Rehabiliteringen omfatter fysisk træning, undervisning i sygdommen, ernæring, lungefysioterapi, rygeafvænning, m.v. og foregår typisk som kurser af nogle ugers varighed væk fra hjemmet. Der er videnskabelig dokumentation for, at rehabiliteringen har positiv effekt lige efter et rehabiliteringsforløb. Forsøget har fokus på ? gennem brugerdreven innovation ? at udvikle rehabiliteringstilbuddene til også at foregå i borgernes hjem. Herved kan rehabilitering blive en del af hverdagen og evt. være med til at bryde en ofte negativ trivselsspiral for borgerne med KOL. Der er behov for yderligere forskning på dette område.

Gennem lodtrækning bliver borgerne med KOL udvalgt til at indgå i en kontrolgruppe og en forsøgsgruppe. Formålet med at have en kontrolgruppe og forsøgsgruppe er at kunne sammenligne om det giver en forskel for borgeren med KOL at bruge telehomecare teknologi til at ?holde øje? med egen sygdom og træningsindsats i eget hjem. Der skal deltage i alt 132 borgere med KOL fordelt med 66 patienter i hver gruppe. Der bliver indsamlet data gennem spørgeskemaer til borgernes med KOL om deres opfattelse af egen helbred og livskvalitet, gennem workshops og via interviews med borgerne og deres pårørende.

Forsøget forløber over 4 faser i perioden fra januar 2008 til juni 2011. Fase 1-3 forgår mellem Sundhedscenter Aalborg; Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital; praktiserende læger og hjemmesygeplejen i Aalborg Kommune. Fase 4 forgår mellem Sundhedscenter Hjørring; Lungemedicinsk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring; praktiserende læger og hjemmesygeplejen i Hjørring Kommune.

I hver af faserne vil der være en proces, hvor forskere fra Aalborg Universitet kortlægger ønsker og behov til brug af telehomecare teknologier for borgerne med KOL, pårørende og sundhedsprofessionelle. Denne kortlægning danner baggrund for at videre udvikle nye pleje- og behandlingsmetoder ved hjælp af telehomecare og for evt. udvikling af nye kommunikationsveje ved brug af eksisterende telehomecare teknologier. Dette vil blive afprøvet i praksis mellem borgernes hjem og i samarbejdet med sundhedspersonalet gennem forskellige scenarier.

Der skønnes ikke at være risici forbundet ved deltagelse i forsøget, idet der anvendes medicinsk godkendt udstyr. Hvis borgerne med KOL bliver utrygge ved brug af udstyret kan de når som helst kontakte en hjemmesygeplejerske. Hvis borgeren får forværring af deres sygdom bliver de oplyst om i deltagerinformationsbrev, at de skal følge vanlig praksis med kontakt til egen læge, vagtlæge eller søge skadestue ved akut behov.

 

Projektet er finansieret af Center for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet samt Erhvervs- & Byggestyrelsen og ved medfinansiering fra alle samarbejdspartnere i projektet.

 

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for Region Nordjylland (N - 20080049) september 2009 og af Datatilsynet august 2008.

 

 

FAKTA OM TELEKAT-PROJEKTET

Projektet forløber fra 2. januar 2008 til 30. juni 2011. Projektet er finansieret af Center for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (DKK 327.168), Erhvervs- og Byggestyrelsen (DKK 5.824.879) og ved medfinansiering fra alle samarbejdspartnere i projektet.

Følgende parter deltager i projektet:

Tunstall (RTX) Healthcare A/S; Rambøll Informatik A/S; KMD A/S; Sundhedscenter Aalborg; Hjemmesygeplejen Vest /Centrum, Aalborg Kommune; Lungemedicinsk afdeling, Medicinsk Center Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital; Aalborg Kommune; Praktiserende læger i Aalborg og Hjørring Kommune; Hjemmesygeplejen Hjørring Kommune; KOL-ambulatoriet, Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel, Hjørring; Professionshøjskolen University College Nordjylland; Institut for Sundhedstjeneste forskning, Syddansk Universitet; Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet (AAU); Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, AAU og Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, AAU. Læs mere på www.telekat.dk