Baggrund

Forsknings- og innovationsprojekt ? TELEKAT - har fokus på at udvikle nye forebyggende pleje- og behandlingsmetoder til kroniske patienter i eget hjem ved brug af telehomecare teknologi.

Der er i dag ca. 300.000 danskere med diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), som er en kronisk betændelsestilstand i luftvejene (Sundhedsstyrelsen 2007). I takt med udviklingen af sygdommen nedsættes lungefunktionen og kroppens øvrige organer belastes betydeligt. Denne patientgruppe hører til gruppen af de fem mest ressourcekrævende sygdomme i Danmark.

Sygdommen står for 20 % af akutte indlæggelser på de medicinske afdelinger. Ved indlæggelse har KOL-patienterne ofte mange sengedage, og en genindlæggelseshyppighed på ca. 24 % inden for en måned. KOL-patienter med svær sygdom lider af betydelige begrænsninger i hverdagen på grund af den svære åndenød ved aktivitet og i hvile (Eriksen, Hansen og Munck 2003). Effekten af medicinsk behandling er begrænset, og en stor del af patienterne lever med nedsat funktionsniveau, inaktivitet, frustration og social isolation. Det er vigtigt at bryde denne negative trivselsspiral for at øge patienternes livskvalitet. I dag tilbydes patientgruppen rehabilitering, når de kliniske symptomer begrænser patientens funktionsniveau og livskvalitet. Rehabiliteringen omfatter fysisk træning, undervisning i sygdommen, ernæring, lungefysioterapi, rygeafvænning, m.v. og foregår typisk som kurser af nogle ugers varighed væk fra hjemmet. Der er evidens for, at rehabiliteringen har positiv effekt for patienterne umiddelbart efter et rehabiliteringsforløb (Sundhedsstyrelsen 2007). Spørgsmålet er: Hvordan kan rehabiliteringstilbuddene udvikles til også at foregå i patientens eget hjem som en integreret del af hverdagen for at bryde den negative trivselsspiral?

Brugerdreven innovation som udgangspunkt

Med udgangspunkt i brugerdreven innovation (Hippel von 2005) vil vi udvikle muligheden for, at KOL-patienter med støtte fra telehomecare teknologi kan foretage selvmonitoring af deres sygdomsforløb samt træne og vedligeholde egen rehabiliteringsindsats i eget hjem. Ved telehomecare teknologi forstås pleje og behandling udført på tværs af sektorgrænser med støtte af informations- eller kommunikationsteknologi (Dinesen 2007). Ved brugere forstås i projektet KOL-patienter (svær og moderat), pårørende og sundhedsprofessionelle.

Referencer

Dinesen B. 2007. Implementation of telehomecare technology - impact on chronically ill patients, healthcare professionals and the healthcare system. Center for Sensory-Motor Interaction  Department of Health Science and Technology & Department of Development and Planning Aalborg University. Denmark. (PhD thesis).

Eriksen, N., Hansen, E.F., Munch, E.P. et al. 2003. Kroniske obstruktiv lungesygdom - indlæggelse, forløb og prognose. Ugeskrift for Læger; 165: 3499-502.

Hippel von, E. 2005. Democratizing Innovation. MIT Press Cambridge.

Sundhedsstyrelsen. 2007. KOL-kronisk obstruktiv lungesygdom. Anbefaling for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. Sundhedsstyrelsen 2007. [www.sst.dk/KOL-projekt].